شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

80 واحدی رضوان

img img img img

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن

نام محصول: بتوگیپس - گچ پاششی جن گیپس

مقدار خرید : 300 تن

آدرس: کرمان بلوار جمهوری - مهندس عامری