شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

گچ ساتن

img img img img

این گچ مخصوص پرداخت نهایی سطوح اجرا شده با گچ پاششی می باشد که سطح نهایی بدون هرگونه رد ماله کشی و ناهمواری می باشد و در ضمن در پایان سطحی کاملا سفید و شفاف خواهشم داشت.