شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

مسکن ایلیا 120 واحدی

img img img img

کارفرما: شرکت عمران پویا

نام محصول: بتوگیپس - دیوا گچی

مقدار خرید : 900 متر دیوار گچی - 72 تن بتو گیپس

آدرس: یزد صفاییه بلوار شهید قندی - مهندس کامران ، مهندس خرمی