شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

مجتمع 1000 واحدی امام علی

کارفرما: شرکت انبوه سازان آرمان یزد

نام محصول: بتوگیپس - پانل گچی

مقدار خرید : 30 هزار متر مربع پانل - 15 تریلی بتو گیپس

آدرس: یزد میدان امام علی - مهندس بابک