شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

برج دریای نور و کوه نور اصفهان

img img img img

کارفرما: شرکت انبوه سازی مبرج دریای نورگ

نام محصول: بتوگیپس - گچ سارالیت

مقدار خرید : 800 تن

آدرس: اصفهان سه راه سیمین - مهندس گل آمیز