شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

برج آسمان

img img img img

کارفرما: شرکت برج اسمان

نام محصول: بتوگیپس - کچ پاششی جت گیپس

مقدار خرید : 72 تن از هر نوع

آدرس: یزد بلوار جمهوری - آقای مهندس توانبخش - مهندس رحیم زاده