شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

بتونه ماستيك 20 كيلويي

اين پودر جهت ماستيك سطوح گچ برگ و هر نوع سطح قابل رنگ بغير از فلز به همان روش سنتي قابل استفاده است و فقط با آب تركيب شده و داراي كشان خوب و زمان گيرايش مناسب جهت استاد كار ميباشد و قابليت پر كردن كليه شكاف و ترك ها بعمق حداكثر 2 سانتي متر ميباشد